Sanoma on merkittävä kuluttajamedian ja oppimisliiketoiminnan toimija Euroopassa. Suomessa ja Hollannissa olemme yksi johtavista mediayhtiöistä ja hallitsemme markkinoita useilla eri media-alustoilla.

Päämarkkinamme ovat Suomi, Hollanti, Belgia, Puola ja Ruotsi. Vahvojen brändiemme ansioista olemme paikallisten markkinoiden johtajia lähes kaikissa mediakanavissa: televisiossa, radiossa, lehdissä, verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa. Olemme Euroopan johtavia toimijoita oppimissisällöissä ja digitaalisissa oppimisratkaisuissa. Sanoma on julkinen osakeyhtiö, jonka liikevaihto oli 1,7 mrd. euroa vuonna 2015. Sanoma on noteerattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Sanomalla on yli 25 000 osakkeenomistajaa. Suurimmat omistajat ovat Jane ja Aatos Erkon säätiö (23,44%), Antti Herlin (11,04%), Robin Langenskiöld (7,54%), Rafaela Seppälä(6,31%) ja Helsingin Sanomain Säätiö (3,50%) omistaen noin 51,83 % kaikista yhtiön osakkeista (31.12.2015).

"Vahvojen brändiemme ansioista olemme paikallisten markkinoiden johtajia lähes kaikissa mediakanavissa: televisiossa, radiossa, lehdissä, verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa"

Tuotamme yhteiskunnalle huomattavaa lisäarvoa  tarjoamalla runsaasti inspiraatiota, tietoa, viihdettä ja opetusta monella eri tavalla. Tämä on seikka, jonka kuluttajat ja asiakkaat huomaavat, jota he arvostavat ja jota he ovat oppineet meiltä odottamaan. Paikallisten markkinoiden asiantuntemuksemme ansiosta voimme tarjota mainostajille mahdollisuuden sekä tarkasti kohdennettuun mainontaan että massayleisöjen tavoittamiseen. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään maailmaa ja näkemään sen mukanaan tuomat loputtomat mahdollisuudet. Tämä on jotain, johon keskitymme päivittäin ja johon herkeämättä panostamme jatkossakin. Tämä on olemassaolomme syy.

Media lyhyesti

Mediamme avaavat ihmisille tiedon ja inspiraation maailman sekä yhdistävät heidät mielenkiinnonkohteisiinsa. Tuotteemme ja palvelumme ovat mukana kuluttajien elämässä ja auttavat heitä osallistumaan ja ymmärtämään maailmaa, oli kyse sitten verkosta, painotuotteista, radiosta tai televisiosta. Yrityksille tarjoamme mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisöjä tehokkaalla ja kiinnostavalla tavalla.

Oppimisliiketoiminta lyhyesti

Yhtenä Euroopan johtavista oppimisliiketoiminnan pioneereista printti-, digi- ja hybridiratkaisumme auttavat tekemään eri kouluasteiden opetuksesta laadukasta ja oppilaskeskeistä. Työntekijöitämme ohjaa yhteinen intohimo: parhaan mahdollisen oppimistuloksen ja -kokemuksen mahdollistaminen. Sovellamme jatkuvasti parhaita teknologisia ratkaisuja ja uudistamme ratkaisujamme, jotta voimme kehittää yksittäisen oppilaan opiskelumenestystä, koulujen toimintatapoja ja yleistä osaamisen tasoa yhteiskunnassa. Teemme tämän siirtymällä opettajalähtöisestä opetusmetodista kohti yksilöllisempää, jokaisen opiskelijan yksittäiset tarpeet, taidot ja oppimistavat huomioivaa valmentavaa opetusmetodia.


Näkemyksemme yritysvastuusta

Palvelemme asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita ja luomme yhteiskunnalle arvoa vaikuttamalla päivittäin miljooniin ihmisiin laadukkaalla sisällöllä, jonka avulla he voivat kehittää itseään ja saada elämältä enemmän. Olemme ylpeitä saadessamme tarjota laadukasta sisältöä kaikissa mediakanavissamme sekä oppimateriaali- että sovellusratkaisuissa. Tämän vuoksi lähestymme vastuullisuutta median näkökulmasta: me arvostamme laadukasta journalistista sisältöä, sanavapautta sekä kunnioitamme yleisöämme toimimalla luotettavasti ja avoimesti.

"Olemme ylpeitä saadessamme tarjota laadukasta sisältöä kaikissa mediakanavissamme sekä oppimateriaali- että sovellusratkaisuissa"

Meidät tunnetaan vastuullisesta tavastamme toimia ja haluamme tämän myös jatkuvan.  Vastuullisuus on tärkeä osa kaikkia toimintakäytäntöjämme ja tekemiämme päätöksiä. Yritysvastuustrategiamme tavoite on vähentää ympäristövaikutuksiamme sekä kehittää ja valvoa toimintatapojamme sen varmistamiseksi, että päivittäisen liiketoimintamme vaikutus on mahdollisimman vastuullinen. Ponnistelemme parantaaksemme taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista suorituskykyämme ja varmistaaksemme, että toimimme vastuullisesti kaikissa tuote- ja palveluratkaisuissamme. Klikkaa tästä lukeaksesi lisää suorituskyvystämme kohdasta Vastuullisuuden varmentaminen.

Hallintomalli ja liiketoimintatavat

Toimintaamme ohjaavat Sanoma Way arvot, hallintoperiaatteemme ja eettinen ohjeistomme. Eettinen ohjeisto ohjaa päivittäistä toimintaamme pitäen sisällään toimintatapamme ja eettiset periaatteemme sekä lakisääteiset velvollisuutemme. Noudatamme liiketoiminnassamme toimintamaidemme maakohtaisia säädöksiä. Selkeät roolit, vastuut ja osaaminen ovat ehdoton edellytys säädösten noudattamiselle ja vastuun kantamiselle. Hyvien toimintatapojen noudattamisen varmistavat koko konsernin kattavat raportointiohjeet, asianmukaiset hyväksyntämenetelmät ja sisäinen tarkastus. Napsauta tästä lukeaksesi lisää Sanoman hallintomallista.

Yritysvastuuseen liittyvät hallintoroolit ja vastuut:

 • Olemme perustaneet erillisen Ethics & Compliance valvontavaliokunnan sekä työryhmän, joka käsittelee eettisiä toimintatapoja ja laatii tarvittaessa ohjeita (työryhmän jäsenet koostuvat sisäisestä tarkastuksesta, riskienhallinnasta, yritysvastuusta sekä henkilöstöhallinnosta puheenjohtajan toimiessa konsernin lakiosastolla [Compliance Officer]). 
 • Konsernin sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaprosessien kokonaistehokkuutta.
 • Kestävää kehitystä koskevat asiat ovat viestintäjohtajan ja yritysvastuupäällikön vastuulla.
 • Käytössämme on tuoteryhmän hallintaan perustuva hankintamalli, jonka avulla maksimoimme hyödyt koko Sanoman osalta varmistaaksemme kannattavuuden ja toimittajiamme koskevat tiukat vaatimukset.
 • Sertifioiduissa sanomalehtipainoissamme on erillinen tiimi, joka vastaa työturvallisuusasioiden päivittäisestä parantamisesta ja ympäristövaikutusten pienentämisestä.
 • Tietosuojatiimimme yksikkökohtaiset vastuuhenkilöt varmistavat, että tietosuoja-asiat huomioidaan kaikissa tuotteissamme ja toimissamme
"Sertifioiduissa sanomalehtipainoissamme on erillinen tiimi, joka vastaa työturvallisuusasioiden päivittäisestä parantamisesta ja ympäristövaikutusten pienentämisestä"

Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta on tärkeä osa Sanoman johdon päivittäistä työtä. Meillä on käytössämme vuosittainen strategisten riskien hallintaprosessi, jota koordinoi riskienhallintatiimi. Tiimin tehtävänä on arvioida sisäisiä ja ulkoisia riskejä, raportoida niistä ja valvoa toimintaamme vähentääksemme liiketoiminnalle mahdollisesti aiheutuvia uhkia ja haavoittuvuuksia.

Yritysvastuu liittyy yrityksen riskinhallintaan kahdella tavalla: tuottamalla tietoja siitä, millaisia yritysvastuuseen liittyviä riskejä toimintaan liittyy ja tarjoamalla tehokkaita tapoja niiden hallinnoimiseksi. Yritysvastuuriskimme on arvioitu ja merkittäviä yritysvastuuriskejä ei havaittu. Riskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä on käynnistetty olennaisten prosessien kuten hankintojen ja myynnin kohdalla. Kaikki olennaiset tunnistetut riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle vuosittain ja ryhdytään toimenpiteisiin riskien hallitsemiseksi . Olemme myös laatimassa toimittajia koskevaa eettistä ohjeistoa painottaaksemme yritysvastuuseen liittyviä periaatteita, joita edellytämme kolmansilta osapuolilta. Lue lisää vastuullisista toimintatavoistamme.

Strategia ja arvon luominen

Viime vuosi oli yksi historiamme haastavimmista, mutta suunnanmuutoksemme on edistynyt erittäin hyvin. Strateginen pyrkimyksemme on jatkossakin kuluttajamedian ja oppimisliiketoiminnan markkinajohtajuus maissa joissa toimimme, sekä digitaalisen median ja uusien palveluiden vahvan kasvun varmistaminen. Vuonna 2016 pyrimme parantamaan kannattavuutta ja vahvistamaan tasetta.

Liiketoimintamallimme perustuu datan vahvaan hyödyntämiseen, joka antaa meille tietoja siitä, mihin yleisömme on matkalla. Käytännön liiketoimintamme nojaa myös vahvasti ihmisiin, sillä sisällön luominen on kiinni lahjakkaista työntekijöistämme. Sekä televisio- että kustannusalan eturintamassa olevana mediayhtiönä koemme uusien laitteiden lisääntymisen suoran vaikutuksen. Yleisömme odottavat on-demand-sisällön olevan saatavilla eri mediaympäristöissä – koska tahansa ja millä tahansa laitteella. Alalla tapahtuvat muutokset edellyttävät uusia liiketoimintamalleja, jotka haastavat vanhan tavan toimia ja vaativat erilaista osaamista.

Uudet mediaformaatit mahdollistavat sekä sisällön ja mainonnan yhä paremman räätälöinnin, joka puolestaan luo jatkuvan kehityksen kiertokulun. Kun opimme enemmän kuluttajien mieltymyksistä, voimme täyttää ne paremmin, ja tästä on etua suurille monikanavaisille mediayhtiöille. Meidän on myös oltava ketteriä ja keskityttävä täysin kuluttajien vaatimuksiin – siirrymme ”lähettämisen” sijaan ”täyttämään” markkinoilla olevaa kysyntää.

Taloudellinen vaikutus yhteiskunnalle

Pyrimme mahdollisimman kannattavaan ja arvoa tuottavaan liiketoimintaan, pitämään huolta menestystekijöistämme sekä kasvattamaan osakasarvoa vastuullisesti pitkän aikavälillä. Vaikutamme yhteiskuntaan tarjoamalla työntekijöille työtä ja tuloja, tukemalla paikallista taloutta paikallisena työnantajana palveluiden ja tavaroiden tarjoajana sekä ostajana että merkittävänä veronmaksajana. Mielestämme yritysvastuu on enemmänkin mahdollisuus, joka tuo asiakkaillemme monia etuja ja luo liiketoimintaan jaettua lisäarvoa samalla kun huolehdimme toiminatamme vaikutuksista kaikilla kolmella vastuullisuuden alueella.


Kuluneen kolmen vuoden aikana kuluttajakäyttäytymisessä on tapahtunut perustavanlaatuisia muutoksia ja näihin muutoksiin olemme vastanneet muuntautumalla pienemmäksi, mutta fokusoituneemmaksi yhtiöksi. Toimimme aktiivisesti viidessä maassa, joiden markkinoilla olemme johtavassa asemassa. Tekemiemme ratkaisujen sekä vahvan asiakaskeskeisyyden ansiosta taloudelliset näkymät vuodelle 2016 näyttävät lupaavilta.

Sanoman taloudellinen vaikutus ulottuu useisiin sidosryhmiin. Suurin osa taloudellisesta arvosta tulee liiketoiminnan kuluista, työntekijöiden palkoista ja etuuksista sekä kansallisista veroista. Käytäntömme on maksaa osinkoina yleensä yli puolet konsernin tuloksesta (ilman kertaluonteisia eriä) kyseiselle jaksolle. Tilivuodelle 2015 hallitus ehdottaa 0,10 euron osinkoa osaketta kohti (vuonna 2014 se oli 0,20 euroa). Jatkamme kuluttajamediatoiminnan kannattavuuden parantamista Suomessa nostamalla toiminnallista tehokkuuttamme tasolle, joka sopii Suomen talouteen ja mainosmarkkinoille. Vuonna 2013 käyttöönotettu koko konsernin kattanut kustannussäästöohjelma saatiin päätökseen vuonna 2015. Pitämällä kustannustasojamme tarkasti silmällä myös jatkossa, olemme hyvää vauhtia parantamassa yhtiön taloudellista tulosta.

"Pitämällä kustannustasojamme tarkasti silmällä myös jatkossa, olemme hyvää vauhtia parantamassa yhtiön taloudellista tulosta"

Verojalanjälki

Sanoma noudattaa kaikkia sovellettavia verolakeja ja -määräyksiä toimintamaissaan. Maksamme tuloistamme ja omaisuudestamme välittömiä veroja.  Vaikutamme toimintamaidemme talouksiin myös välillisten verojen, kuten ALV:n, sekä työnantajamaksujen ja valtion puolesta keräämiemme sosiaaliturvamaksujen kautta. Kaikki nämä verot ja veroluonteiset maksut hyödyttävät ympäröiviä yhteiskuntia paikallisilla, alueellisilla ja kansallisilla tasoilla.

Sanoman verostrategian tavoitteena on palvella konsernin taloudellisia ja kaupallisia päämääriä. Verohelpotuksia käytetään tarvittaessa ja lainsäädäntöä noudattaen. Verotusasioita koskevat päätökset tehdään konsernin hallintoperiaatteiden mukaisesti.

Verostrategiamme varmistaa, että Sanoma pystyy harjoittamaan liiketoimintaansa yhdenmukaisesti konsernina, menestymään riskinhallinnassa ja noudattamaan verolakeja ja -määräyksiä sekä jakamaan ennakoivaa tietoa läpi organisaation. Pyrimme myös varmistamaan, että konserniyhtiöillä on asiaankuuluvat tiedot, esim. seuraamalla voimassa olevaa verolainsäädäntöä, pyrkimällä varmistamaan verokohtelun etukäteen ja täyttämällä ilmoitus- ja maksuvelvollisuudet moitteettomasti. Jokainen konserniin kuuluva yhtiö on vastuussa omasta vuotuisesta veroraportoinnistaan sekä virheettömistä veroilmoituksista ja -maksuista.

*Kuvissa näkyy olennaiset verot ja muut maksut tyypeittäin. Lopputulos on jäsennelty pelkästään liiketoiminnan ydinyksiköiden tietojen perusteella. Jotta kuvat olisivat vertailukelpoisia, verojalanjälki lasketaan vuosiliikevaihdosta.


Maksettavat verot, MEUR

 • Yhteisövero
 • Kiinteistövero
 • Työnantajamaksut


Kerätyt verot, MEUR

 • Arvonlisäverot, nettotilitetyt
 • Valmisteverot
 • Ennakonpidätykset
 • Työntekijän sosiaaliturvamaksut

Ympäristövaikutustemme hallinta

Ympäristövaikutustemme päivittäistä hallintaa ohjaavat eettisen ohjeistomme periaatteet ja vastuulliset toimintatapamme. Lue lisää toimintatavoistamme Arvioimme huolellisesti kaikki käyttämämme toimittajat, sillä hankinnoilla on tärkeä rooli vaikutusten hallinnassa. Tuotantolaitoksemme noudattavat toiminnassaan varovaisuusperiaatetta. Arvioimme ympäristöriskit, joista saattaa aiheutua haittaa tai vahinkoa ympäristölle ja pienennämme niitä varovaisuusperiaatteen mukaisesti estääksemme mahdollista ympäristön pilaantumista. Lue lisää ympäristövaikutustemme hallinnasta täältä.

Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme aiheutuvat energian käytöstä (digitaaliset palvelut, painotoiminta, kiinteistöt), painomateriaalien käytöstä sekä jakelusta, kuljetuksista ja hankinnoista. Keskitymme käyttämään materiaaleja ja energiaa tehokkaasti ja vaadimme vastuullisuutta myös toimitusketjultamme. Kiinnitämme erityistä huomiota logistiikan ja pakkaamisen tehokkuuteen sekä  jätteiden minimointiin pyrkien ohjaamaan niitä hyötykäyttöön. Suurin osa painoistamme sijaitsee Euroopassa, lähellä kotimarkkinoitamme rajoittaen kuljetusmatkoja sekä samalla ilmanpäästöjä. Seuraamme ja ohjeistamme myös yhtiön autojen käyttöä ja muuta matkustamista, jotta voisimme vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Videoneuvottelut ja online Lync-kokoukset ovat vähentäneet tarvetta kulkea toimistojen välillä. Lisäksi Sanoman toimistotilat sijaitsevat hyvien julkisen liikenneyhteyksien päässä. Me myös tuemme joustavia työjärjestelyitä.

 
"Keskitymme käyttämään materiaaleja ja energiaa tehokkaasti ja vaadimme vastuullisuutta myös toimitusketjultamme"

Digitaalisen sisällön kysyntä lisääntyy ja sen seurauksena digitaalisen median aiheuttama ympäristövaikutus tulee todennäköisesti vain kasvamaan.  Sähköisen median ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa käytettyjen päätelaitteiden energiaominaisuuksiin ja käytettyyn energiamuotoon, sekä käytettyyn aikaan ja latausten määriin. Etsimme tapoja, joilla sisältöä voidaan käyttää mahdollisimman energiatehokkaasti.

Energia

Kiinteistöosastomme Suomessa ja kansainvälinen hankintatiimi hallinnoi ja valvoo energiankulutustamme. Viime vuonna energiankulutuksemme oli noin 44 250 MWh, joka on noin 160 terajoulea. Energiankulutuksemme laski 20 % vuonna 2015 pääasiassa yritysmyyntien vuoksi tuotantolaitosten ja toimistotilojen vähenemisen myötä. Olemme jatkaneet toimintojemme ja päätoimipaikkojen keskittämistä ja vuokratilojen määrän optimointia (neliöiden tehokas käyttö).

Paras tapa energiatehokkuuden parantamiseen on investoiminen uuteen tekniikkaan. Nykyään energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä näkökohdista  sekä laitteiden ja koneiden että toimitilojen suunnittelussa. Hallinnoimme kiinteistöjämme investoimalla automatiikkaan ja tehokkaaseen tilankäyttöön.

Päästöt

Mediatoimiala aiheuttaa suoria kasvihuonekaasuja  käyttämällä energiaa, kuljettamalla tuotteita ja materiaaleja sekä välillisesti digitaalisen median käytön kautta. Pyrimme vähentämään päästöjä lisäämällä energiatehokkuutta. Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) on laskettu omasta energian kulutuksestamme. Olemme arvioineet, että toimintamme yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 530 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Seuraamme myös konsernin omien autojen sekä kuljetusten ja painotuotteiden jakelun aiheuttamia päästöjä Suomessa ja Hollannissa.

Ilmaston muutos nähdään yleisesti taloudellisena riskinä, koska merkittävien häiriöiden todennäköisyys lisääntyy maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi energiakustannusten mahdollinen nousu saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin toiminnallemme. Lopuksi on vielä huomioitava välillinen fyysinen vaikutus ja sääntelyyn liittyvä riski, joka voi vaikuttaa välillisesti hankintoihin ja kustannuksiin.  Mitä enemmän liiketoimintamme painopiste siirtyy digitaalisen median puolelle, sitä enemmän meidän on ajateltava tapoja, joilla voimme vaikuttaa energiatehokkuuteen.

Meillä on mediayhtiönä on tärkeä tehtävä lisätä yhteisön tietämystä ilmastonmuutoksesta ja raportoimalla mahdollisuuksista vaikuttaa sekä mahdollisista epäonnistumisista.  Tämän aiheen osalta on äärimmäisen tärkeää, että mediayhtiöt ovat puolueettomia. Sekä toimialana että yhtiönä jaamme huolen ilmaston lämpenemisestä ja tuemme  YK:n ilmastokokouksessa Pariisissa joulukuussa 2015 solmitun maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen tavoitteita, maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseksi. Jatkamme ympäristövaikutustemme hallinnointia ja sellaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, jotka tukevat tätä pyrkimystä.

"Meillä on mediayhtiönä on tärkeä tehtävä lisätä yhteisön tietämystä ilmastonmuutoksesta ja raportoimalla mahdollisuuksista vaikuttaa"


Toimitusketjumme

Vastuulliset toimintatavat koskevat myös toimitusketjua. Tavoitteena on arvioida ja asettaa vaatimuksia, jotka varmistavat, että ympäristö- ja sosiaalisten vaikutukset on huomioitu toimitusketjussa.  Teemme yhteistyötä hyvämaineisten ja ammattitaitoisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja korruption ehkäisyä sekä hallinnoivat ympäristövaikutuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla.  Kohtelemme toimittajiamme oikeudenmukaisesti ja varmistamme, että samat vaatimukset koskevat kaikkia.

Toimitusketjun hallintaan kuuluvat kaikkien hankinta-, osto- ja logistiikkatoimenpiteiden suunnittelu ja hallinta. Toimitusketjumme päivittäisestä hallinnasta huolehtii konsernin hankintatiimi, joka saa apua yritysvastuutiimiltä ja riskinhallintatiimiltä. Hankintapolitiikkamme ja eettinen ohjeemme on keskeinen osa toimitusketjumme hallintaa. Toimintaohjeiden ja asetusten noudattaminen on osa kokonaisvaltaista riskienhallintamenetelmää, joka on kehitetty turvaamaan hankintojamme. Teemme tiivistä yhteistyötä pääasiallisten toimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että he ovat tietoisia taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristösuojelun vaatimuksistamme. 

Olemme laatimassa toimittajia koskevaa eettistä ohjeistoa, joka sisältää elementtejä YK:n Global Compact -ohjelmasta, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ohjeista sekä omasta eettisestä ohjeistostamme. Siinä määritetään tarkemmat vaatimukset, jota edellytämme toimittajiltamme ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja korruption ehkäisemiseksi. Tulevaisuudessa edellytämme, että toimittajamme sitoutuvat vaatimuksiimme allekirjoittamalla toimittajia koskevan eettisen ohjeistomme. Lue lisää toimitusketjun hallinnastamme.

Vastuullinen paperin käyttö

Paperinvalmistuksella on merkittäviä ympäristövaikutuksia.  Kaikki käyttämämme paperi hankintaan vastuullisesti sekä hyödyntäen liiketoimintojen välisiä synergioita. Vuonna 2015 käytimme noin 141 600 tonnia paperia, josta 90 % oli valmistettu sertifioidusta kuidusta. Sekä ensi- että kierrätyskuitu on yleisempien metsäsertifiointijärjestelmien piirissä, joka on takuu siitä, että raaka-aine on vastuullisesti hankittua.

Painatusvaatimusten takia ensikuidun käyttö on välttämätöntä useiden paperilaatujen kohdalla. Myös paperille asetettujen laatuvaatimusten takia monet paperilaadut eivät sisällä lainkaan kierrätyskuitua. Vuonna 2015 noin 27 % kaikesta käytetystä paperista oli valmistettu kierrätyskuidusta. Kierrätyskuitua käytetään eniten sanomalehtipaperissa. Vuonna 2015 kaikesta käyttämästämme sanomalehtipaperista 68 % sisälsi kierrätyskuitua. Lue lisää vastuullista paperinhankintaa koskevista periaatteistamme täältä.

Kehitys menestystekijänä

Henkilöstöltämme löytyy luovuutta ja yritteliäisyyttä, jota uusien hankkeiden menestyksekäs läpivienti vaatii. Palveluksessamme on noin 7 100 työntekijää sekä laaja verkosto itsenäisiä ammattilaisia. Pyrimme luomaan työympäristön, joka inspiroi työntekijöitämme, tukee luovuutta, arvostaa monimuotoisuutta, tukee erilaisia näkemyksiä ja yksilön oikeuksia.

Vuonna 2015 Sanoma kävi läpi merkittäviä organisatorisia muutoksia, joihin kuului myös uuden toimitusjohtajan Susan Duinhovenin nimitys. Alamme muuttuu nopeasti, ja sen vuoksi meidän on pysyttävä ketterinä ja hallittava kustannusrakennettamme tarkasti sekä uudistettava ajatteluamme että työtapojamme, jotta löytäisimme kaikkein tehokkaimmat ja toimivimmat ratkaisut. Vuonna 2015 tämä tarkoitti luopumista ydinliiketoimintaan kuulumattomista toiminnoista, joidenkin tuoteperheiden lopettamista sekä henkilöstövähennyksiä. Niin vaikeilta kun nämä ratkaisut ovat tuntuneetkin, nämä toimenpiteet olivat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että voimme pitää lupauksemme kannattavuutemme vahvistamisesta. Varmistaaksemme, että nykyisten työntekijöidemme motivaatio säilyy, meidän tulee keskittyä työntekijöidemme sitouttamiseen avoimella viestinnällä ja läpinäkyvällä johtamisella mihin suuntaan yritys on menossa ja keskittymällä koulutusmahdollisuuksien luomiseen jotta voimme rakentaa työilmapiirin joka tukee sitoutumista. Toteutamme vuosittaisen koko konsernin kattavan henkilöstötutkimuksen, saadaksemme tietää, mitä vahvuuksia meillä työnantajana on ja mitä meidän pitäisi parantaa. Uusimman tutkimuksen tulokset valmistuvat lähiaikoina. Tutkimuksen jälkeen kukin esimies keskustelee tuloksista tiiminsä kanssa, ja tiimi laatii toimintasuunnitelman parannusta kaipaavien seikkojen asianmukaista käsittelyä varten. Aiemman henkilöstötutkimuksen perusteella voimme sanoa, että työntekijämme ovat sitoutuneita ja kokevat, että heillä on mahdollisuuksia kehittyä työurallaan. Rohkaisemme esimiehiä antamaan työntekijöilleen vaikutusmahdollisuuksia ja säännöllistä palautetta. Avoin viestintä ja esimerkiksi toimitusjohtajan viikoittaiset blogijulkaisut tekevät konsernin johdosta näkyvämmän ja avoimemman.

"Aiemman henkilöstötutkimuksen perusteella voimme sanoa, että työntekijämme ovat sitoutuneita ja kokevat, että heillä on mahdollisuuksia kehittyä työurallaan"

 Yksi menestyksemme avaintekijöistä on kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen työntekijöillemme, ja tämän varmistamme tarjoamalla erilaisia koulutusohjelmia. Näissä koulutuksissa keskitytään pääasiassa johtamistaitoihin, digitaalisten mediataitojen kehittämiseen, mobiililaitteilla tuotettuun journalismiin ja kaiken kaikkiaan digitaaliseen huippuosaamiseen. Suomessa esimiehille järjestettiin uudenlaista koulutusta johtamistaitojen kehittämiseksi. Hollannissa työntekijöille tarjottiin useita sisäisiä ja ulkoisia koulutustilaisuuksia, mutta tärkein yksittäinen hanke on New Media Know-How -ohjelma. Tämän ohjelman avulla työntekijät saavat tietää, millä tasolla heidän osaamisensa digitaalisen median hyödyntämisessä tällä hetkellä on.  Ohjelman toinen osa on monimuoto-opetusta, jossa luokkaopetus on yhdistetty uudenlaiseen verkko-oppimisalustaan, jossa työntekijät voivat seurata eri aiheiden oppituntisuunnitelmia. New Media Know-How -ohjelma on avain työntekijöidemme osaamisen kehittämiseksi tulevaisuutta varten ja se on skaalattavissa kaikkialle konsernissa. 


Sanoman työntekijöiden henkilökohtainen suorituksen johtaminen on jatkuva vuotuinen prosessi, johon kuuluu tärkeimpien tavoitteiden hahmottelu (sovitut vastuualueet) suorituskykymittareineen, vuoden puolivälissä käyty kehityskeskustelu sekä vuosittainen arvio suoriutumisesta. Suorituskyvyn arviointi antaa työntekijöillemme tietoa heidän suoriutumisestaan ja  tarjoaa välineitä oppimiseen ja kehittymiseen. 86 %:lle  Sanoman työntekijöistä tehtiin suoritusarviointi vuonna 2015.

Olemme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa takaamalla kaikille työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet. Takaamme kaikille yhdenvertaisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet koulutuksen ja urakehityksen, rekrytoinnin, palkitsemisen ja työolojen suhteen. Pyrimme luomaan monipuolisen työympäristön ja kulttuurin, joka inspiroi ja sitouttaa työntekijöitämme. Kaikkien henkilöiden tasavertainen kohtelu ja tasa-arvoisuuden edistäminen työelämässä ovat keskeinen osa vastuutamme ja Sanoma Way -arvojen noudattamista. Eettisessä ohjeistossamme määritellään tarkemmin yleiset periaatteemme sekä velvollisuutemme työnantajana.


Näemme henkilökohtaisen kehityksen yhtenä työntekijöiden sitouttamisen avaintekijöistä. Esimerkiksi Suomessa investoimme työhyvinvointiin arvioimalla työmääriä säännöllisesti sekä panostamalla työoloihin ja turvallisuuteen erityisesti tuotantolaitoksissa. Sen lisäksi, että pyrimme rohkaisemaan työtekijöitämme huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan, heillä on myös oikeus tiettyihin henkilökuntaetuihin liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme, maasta ja liiketoimintayksiköstä riippuen. Suomessa tarjoamme luontoisetuja, kuten liikuntaharrastuksia yhtiön omassa kuntosalissa, lounasedun, harrastuskerhoja jne. Tarjoamme työntekijöillemme myös korkealaatuisia terveyspalveluita sekä turvallisen ja ergonomisen työympäristön.


Lue lisää vastuullisuudestamme kohdasta yritysvastuumme ydin.