Liiketoimintamme voidaan nähdä suoraan yhteiskunnalle arvoa tuottavana. Koulutuksen tukeminen, tiedottaminen ja demokratian vahvistaminen sekä sananvapauden ja vallan vahtikoirana toimiminen hyödyttävät kaikki yhteiskuntaa.

Olemme ylpeitä saadessamme tarjota laadukasta sisältöä kaikissa mediakanavissamme sekä oppimateriaali- että sovellusratkaisuissa. Tämän vuoksi lähestymme vastuullisuutta median näkökulmasta: me arvostamme luotettavaa ja laadukasta journalismia, sanavapautta sekä kunnioitamme yleisöämme toimimalla luotettavasti ja avoimesti. Lue lisää yritysvastuustrategiastamme.

Sanoman merkittävimmät taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset:

 • Vaikutus paikalliseen talouteen (työnantajana, palveluiden ja tavaroiden tarjoajana sekä ostajana että veronmaksajana)
 • Ympäristövaikutus (tehokas energian ja materiaalien käyttö)
 • Vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja ammatilliseen kehitykseen
 • Vaikutukset toimitusketjuun (vastuullinen hankinta)
 • Vaikutus arvoketjuun (vastuulliset toimintatavat, eettiset arvot)Vaikutukset paikalliseen yhteiskuntaan (demokratian edistäminen, koulutuksen kehittäminen ja foorumeiden tarjoaminen mielipiteiden vaihtamiseen).

Tavoitteiden määrittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Olemme määrittäneet tärkeimmät yritysvastuuteemamme tekemällä olennaisuusarvioinnin (tunnistamalla oleelliset kestävää kehitystä koskevat seikat), jonka avulla rajasimme eri sidosryhmissä esiin nousseet pääteemat. Tähän raporttiin on sisällytetty nuo pääteemat mitä sidosryhmämme pitävät tärkeinä ja mitä he haluavat meidän saavuttavan. Olennaisuusarviointi tehdään vuosittain Global Reporting Initiative G4 -ohjeiston mukaisesti kuulemalla johtoa ja muita sidosryhmiä, jotta voisimme tunnistaa mihin konkreettisiin toimenpiteisiin meidän olisi ryhdyttävä heidän luottamuksensa säilyttämiseksi.

Sidosryhmiemme tunnistamat avainteemat ja -huolenaiheet olivat seuraavat:

 • Ympäristöasioiden hallinta
 • Toimitusketjun hallinta
 • Demokratian edistäminen
 • Tietosuojan vaikutukset
 • Oppimisen ja sisällön vaikutus
 • Laadukas ja luotettava journalismi
 • Kyvykkyyksien hallinta ja yhdenvertaisuuden edistäminen
 • Vastuulliset liiketoimintatavat

Vastuullinen liiketoiminta merkitsee eri sidosryhmille eri asioita. Yritysvastuun kannalta tärkeimmät sidosryhmät ovat kuluttajat, asiakkaat, sijoittajat ja osakkeenomistajat sekä työntekijät. Me määrittelemme lukijat, kuuntelijat ja katselijat sekä myös oppilaat kuluttajiksi. Asiakkaita ovat yhteistyökumppanit (mainostajat), opettajat, oppilaitokset ja viranomaiset. 

Viestimme sidosryhmiemme kanssa eri tavoin:

 • Työntekijöiden kanssa kommunikoimme sisäisen viestinnän keinoin (sähköposti, intranet) sekä vuosittaisen henkilötutkimuksen, tiedostustilaisuuksien, sisäisten tiimipalaverien sekä sisäisen koulutuksen kautta 
 • Osakkeenomistajiin ja sijoittajiin pidämme yhteyttä tiedostustilaisuuksien, yhtiökokousten, vuosikertomuksen ja yhteiskuntavastuuraporttien kautta
 • Valtionhallintoon ja viranomaisiin pidämme suhteita yllä osallistumalla konsultointiprojekteihin ja neuvoa-antaviin ryhmiin
 • Yleisön kanssa kommunikoimme laajemmin sisältöjemme kautta ja tarjoamalla yleisölle foorumeja osallistumiseen ja mielipiteiden jakamiseen
 • Tavarantoimittajiin pidämme yhteyttä hankintaprosessien, toimittaja-arviointien sekä sopimusneuvottelujen kautta.

Vastuullisuuden tukeminen päivittäisessä liiketoiminnassa

Olennaisuusarvioinnin perusteella jaoimme pääteemat kahteen kategoriaan: vastuullisuusteemoihin joilla on selkeä vaikutus kuluttajiimme ja asiakkaisiimme sekä vastuullisuutta edistäviin toimintatapoihin, jotka mahdollistavat nämä vaikutukset. Lue lisää vaikutuksistamme yhteiskunnalle

Vastuullisuutta tukevat toimintatavat ovat niitä, joihin pystymme itse vaikuttamaan ja jotka ovat osa päivittäistä toimintaamme. Jaoimme nämä teemat vielä kuuteen alakategoriaan, joita meidän tulee hallita, kehittää ja valvoa: journalistinen sisältö, ympäristöasioiden hallinta, toimitusketju, kyvykkyyksien hallinta ja yhdenvertaisuuden edistäminen, yksityisyydensuojan hallinta ja datan käyttö sekä vastuulliset toimintatavat. Arvioimme, että meillä on riittävät hallinnointiprosessit näiden osa-alueiden vastuullisuuden hallintaan mutta suorituskykyä pyritään parantamaan kaikilla näillä osa-alueilla asettamalla tavoitteita ja mittareita. Toimintasuunnitelman hahmottelu on vasta meneillään ja sen vuoksi osa-alueiden suorituskykyä voidaan raportoida lisää tulevaisuudessa.

Laadukas journalistinen sisältö

Pidämme mielipiteen vapautta erityisen tärkeänä palvellessamme yhteiskunnan tarpeita. Historiamme sisällöntuottamisessa on pitkä ja toimitukselliset periaatteemme ovat olleet alusta lähtien korkealla tasolla. Meillä on käytössämme toimitukselliset periaatteet sekä mainontaa koskevat ohjeet. Valvomme suoriutumiskykyämme analysoimalla journalismin laatua koskevaa palautetta sekä lehdistölautakuntien päätöksiä. Sanoman suhde lehdistölautakuntiin on ammattimainen, ja kunnioitamme heidän ratkaisujaan.

"Tavoitteenamme on luoda arvoa yhteiskunnalle sananvapauden ja laatujournalismin avulla"

Tavoitteenamme on luoda arvoa yhteiskunnalle sananvapauden ja laatujournalismin avulla.  Toimintasuunnitelmaa ja suorituskykymittareita kehitetään parhaillaan, jolloin tämän osa-alueen suorituskyvystä voidaan raportoida lisää tulevaisuudessa.

Hallinnointiperiaatteemme

 • Sisäinen eettinen ohjeistomme määrittää myös journalistista sisällöntuottamista koskevat periaatteet (mainos- vs. journalistinen sisältö).  Lue lisää eettisestä ohjeistostamme.
 • Korostamme eroa maksetun sisällön, journalistisen ja yleisön tuottaman sisällön välillä.
 • Suurimmalla sanomalehdellämme Helsingin Sanomilla on kirjatut periaatteet ylläpitämistään arvoista ja sisältöä koskevat ohjeet mainosten julkaisuun liittyen, nämä ovat saatavilla vain suomeksi.
 • Toimintaamme ohjaavat Suomessa Mainonnan eettisen neuvoston periaatteet ja paikalliset lehdistölautakunnat.
 • Toimittajille on myös useita sisäisiä ohjeistoja, tärkeimpänä ”Päätöksenteko toimituksellisissa ratkaisuissa ” ja muut journalistiset ohjeet mm. arvopaperikaupasta on saatavilla yrityksen intranetissä. Nämä ohjeistot eivät ole julkisesti saatavilla.

Kyvykkyyksien ja yhdenvertaisuuden hallinta

Kyvykkyyksistä huolehtiminen ja monimuotoinen työyhteisö ovat ehdottomia edellytyksiä toimiessa median ja oppimisen saralla. Yhdenvertaiset urakehitysmahdollisuudet yhdessä monimuotoisuuden arvostamisen kanssa ovat avaintekijöitä kilpaillessamme parhaista kyvyistä. Tavoitteemme on luoda monimuotoinen työympäristö ja kulttuuri, joka inspiroi meitä kaikkia. Toimintasuunnitelmaa ja suorituskykymittareita kehitetään parhaillaan, jolloin tämän osa-alueen suorituskyvystä voidaan raportoida lisää tulevaisuudessa.

Hallinnointiperiaatteemme

 • Kyvykkyyksien hallinta ja monimuotoisuuden edistäminen ovat osa henkilöstöhallintomme perusmenettelyitä.
 • Vuonna 2015 otimme käyttöön ”MyPerformance”-verkkotyökalun, joka tukee tärkeimpiä tavoitteita ja suorituskykymittareita sekä tavoitteiden asettamista myös lyhyen aikavälin kannustimille. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu osakepalkkiojärjestelmästä ja ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä. Kumpikin on suunniteltu tukemaan osaajien pysymistä yhtiön palveluksessa. • Mittaamme henkilökunnan sitoutumista ja keräämme palautetta  teettämällä vuosittain henkilöstötutkimuksen
 • Häirinnän ja syrjinnän suhteen meillä on nollatoleranssi.
 • Käytäntöjämme ohjaa vuonna 2015 päivitetty toimintaohjeemme yhdenvertaisuudesta.

Ympäristövaikutusten hallinta

Olemme tehneet pitkään töitä ympäristövaikutusten hallinnan ja toiminnan kehittämisen parissa  ja varmistaneet, että ympäristöasiat huomioidaan esim. painamisessa. Sähköisen median ja digitaalisten oppimisratkaisujen kasvu on tuo tälle saralle myös uusia haasteita. Tavoitteena on ympäristövaikutustemme vähentäminen tehostamalla toimintojamme, materiaalien ja energian käyttöä sekä vastuullisuuden vaatimista tuotantoketjulta. Toimintasuunnitelmaa ja suorituskykymittareita kehitetään parhaillaan, jolloin tämän osa-alueen suorituskyvystä on lisää raportoitavaa tulevaisuudessa.

Hallinnointiperiaatteemme

 • Käytämme materiaaleja, vettä ja energiaa tehokkaasti.
 • Meillä on kiinteistönhoitoa koskevat ohjeet, jotka kattavat ympäristöasiat kuten tehokkaan jätehuollon ja tehokkaan energiankäytön. Kiinnitämme erityistä huomiota myös logistiikan ja pakkaamisen tehokkuuteen ja jätteiden minimoimiseen sekä pyrimme ohjaamaan jätteen hyötykäyttöön.
 • Lehtipainoissamme on erittäin kehittyneet jätteenkäsittelymenetelmät – kaikki jäte menee joko hyötykäyttöön tai kierrätykseen. Vain pieni prosentti jätteestä on hyötykäyttöön kelpaamatonta ja menee kaatopaikalle.
 • Panostamme mahdollisuuksien mukaan uusiin tekniikoihin ja innovaatioihin (esim. investoimalla kiinteistötekniikkaan), koska niillä on suurin vaikutus energiatehokkuuden parantamiseen.
 • Kaikissa sanomalehtipainoissamme on vuodesta 2009 saakka käytetty ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää, joka edellyttää jatkuvaa kehitystä ja vuosittaisten tavoitteiden asettamista.
 • Tavoitteemme on vähentää ympäristövaikutuksiamme myös vastuullisen hankinnan avulla (paperin vastuullista hankintaa koskevat periaatteet, suosimalla haitattomia kemikaaleja, pakkaamisen vähentäminen, täyteen lastatut rekat jne.)
 • Paperin käytöllä on monia ympäristövaikutuksia mistä johtuen meillä on vastuullisen paperin hankintaa koskevat selkeät vaatimukset. Kaikki käyttämämme paperilaadut täyttävät kestävää kehitystä koskevat tiukat vaatimuksemme. Lue lisää paperinhankintaa koskevista periaatteistamme täältä.
 • Kaikki käytetty paperi ja painolevyt ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä.
 • Kierrätyskuitua voidaan hyödyntää sanomalehtipapereissa riippuen lopputuotteen laatuvaatimuksista. Painatusvaatimuksista johtuen monet paperilaadut eivät sisällä lainkaan kierrätyskuitua. Kierrätyspaperin saatavuus myös rajoittaa sen käyttöä.
 • Digitaalisen sisällön kysynnän lisääntyessä myös sen ympäristövaikutus tulee todennäköisesti vain kasvamaan. Etsimme tapoja, joilla sisältöä voidaan ladata ja hyödyntää mahdollisimman energiatehokkaasti.
 • Seuraamme ja ohjeistamme myös yhtiön autojen käyttöä ja muuta matkustamista, jotta voisimme vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia.
 • Painotoiminnasta aiheutuvien VOC-päästöt (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ovat vähentyneet. Painokoneen puhdistuksessa käytettävät kemikaalit ovat jo jonkin aikaa olleet VOC-vapaita.

Toimitusketjun hallinta      

Vastuulliset toimintatavat koskevat myös toimitusketjua sillä sen järjestelmällinen hallinta varmistaa yritysvastuuseen liittyvien riskien hallinnan.  Tavoitteenamme on arvioida ja asettaa vaatimuksia, jotka varmistavat, että ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia hallitaan asianmukaisesti vastuullisten hankintojen kautta.  Yksi selkeä tavoitteemme on laatia toimittajia koskeva eettinen ohjeisto, jossa kuvataan kolmansilta osapuolilta edellyttämiämme vaatimuksia. Lisätietoja on saatavilla kohdasta Toimitusketjumme

Toimintasuunnitelmaa ja suorituskykymittareita kehitetään parhaillaan, jolloin tämän osa-alueen suorituskyvystä voidaan raportoida lisää tulevaisuudessa.

Hallinnointiperiaatteemme

 • Vastuullinen hankinnan periaatteet on määritelty eettisessä ohjeistossamme ja hankintapolitiikassamme, jotta hankintojen läpinäkyvyys ja vastuullisuus voidaan varmistaa. Teemme yhteistyötä hyvämaineisten ja ammattitaitoisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, noudattavat työehtoja ja sitoutuvat edistämään korruption vastaista toimintaa sekä hallitsevat ympäristövaikutuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Meillä on erityiset kestävää kehitystä koskevat vaatimukset paperille. (Lue lisää paperin hankintaa koskevista periaatteistamme täältä.
 • Olemme laatineet transformaatiosuunnitelman yhtenäistämään hankintaa ja toteutamme kategoriahallinnan periaatteita  jo strategian, prosessien ja tietojärjestelmien suhteen
 • Käytössämme on hankintojen kategorisointiin perustuva hankintamalli, jonka avulla maksimoimme hyödyt koko Sanoman osalta varmistaaksemme kannattavuuden ja toimittajiamme koskevat tiukat vaatimukset.
 • Tarjouskilpailuissa kohtelemme toimittajiamme tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä suurimpien toimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että he ovat tietoisia taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöllisistä vaatimuksistamme.
 •  Olemme laatimassa toimittajia koskevaa eettistä ohjeistoa, joka ilmentää arvoja, joiden mukaan Sanoma maailmanlaajuisesti toimii. Toimittajia koskeva eettinen ohjeisto määrittää vaatimukset, joita edellytämme noudattavan ihmisoikeuksien ja henkilöstökäytäntöjen kunnioittamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja eettisten standardien ylläpitämiseksi korruptiota, petoksia ja lahjontaa torjumalla. Tulevaisuudessa edellytämme, että toimittajamme sitoutuvat noudattamaan eettisen ohjeiston vaatimuksia allekirjoittamalla sen.

Vastuulliset toimintatavat          

Sanoman eettinen ohjeisto ohjaa yhtiömme päivittäistä toimintaa. Vastuulliset liiketoimintatavat ovat keskeisiä riskinhallinnan kannalta. Vuonna 2015 otimme käyttöön koko konsernin kattavan eettisen ohjeiston ja koko henkilökunta koulutettiin noudattamaan ohjeen sisältöä erityisen verkkotyökalun avulla. Esittelimme myös päivitetyn version toimintaohjeestamme Yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja aloitimme toimittajia koskevan eettisen ohjeiston laatimisen. Olemme perustaneet erityisen Ethics- & Compliance valvontavaliokunnan sekä työryhmän, jotka käsittelevät eettisiä toimintamalleja ja laativat ohjeita. Yritysvastuustrategiamme on implementoitu liiketoimintastrategiaamme, ja rakennamme parhaillaan toimintasuunnitelmaa vuodelle 2016. Toimintasuunnitelmaa ja suorituskykymittareita kehitetään parhaillaan, jolloin tämän osa-alueen suorituskyvystä voidaan raportoida lisää tulevaisuudessa.

Hallinnointiperiaatteemme

 • Eettinen ohjeistomme määrittää vastuullisen liiketoiminnan peruslinjaukset.
 • Vuoden 2015 alussa otimme käyttöön koko konsernin kattavan eettisen ohjeiston ja koulutimme koko henkilökuntamme ohjeen mukaiseen toimintaan verkkokurssin avulla. 82 % työntekijöistämme on suorittanut koulutuksen. Koulutus on kaikille pakollinen ja tavoitteenamme on kaikkien työntekijöidemme kouluttaminen.
 • Parhaiden toimintatapojen noudattamisen varmistavat koko konsernin kattavat raportointiohjeet, asianmukaiset hyväksyntämenettelyt ja sisäinen tarkastus
 • Toimintaohjeemme yhdenvertaisuuden edistämiselle takaa sen, että kaikilla työntekijöillämme on samat mahdollisuudet.
 • Ylimmän johdon ja hallituksen jäsenten liiketoimia säätelee Sanoman lähipiiripolitiikka, joka on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen. Eturistiriitoja käsitellään myös Eettisessä ohjeistossamme.
 • Käytössämme on vaatimustenmukaisuutta koskevat käytännöt ja ohjeet, joiden avulla hallitsemme mahdolliset lahjonta ja korruptioriskit.
 • Olemme suorittaneet "Tunne vastapuolesi" -prosessin, jossa omistajuutta, toimintaa ja roolia tutkimalla tunnistetaan riskit, jotka liittyvät liiketoimiin kolmansien osapuolten kanssa. Tämä kattaa lahjonnan torjunnan, sanktioseurannan ja muu due dilligence mukaiset tarkastukset.
 • Hankintapolitiikkamme huomioi vastuullisuuden. (Seuraava vaihe on toimittajia koskeva eettinen ohjeisto.)
 • Läpinäkyvyyden vuoksi olemme sitoutuneet julkaisemaan vuosittaisen yritysvastuuraportin ja pyrkimään kehittämään verojalanjälkiraportointiamme entisestään.
 • Meillä on olemassa prosessi väärinkäytösten raportointiin sekä verkkopohjainen ilmoitusjärjestelmä, jonne voidaan anonyymisti ilmoittaa Sanomalla epäillyt vakavat väärinkäytökset. Lue lisää verkkosivuiltamme. Järjestelmä on kolmannen osapuolen ylläpitämä, sitä voidaan käyttää nimettömästi ja se on sekä työntekijöiden että kolmansien osapuolien käytettävissä. Sanoman työntekijät voivat ilmoittaa epäilynsä väärinkäytöksistä myös sisäisten kanavien kautta. Työntekijät voivat kysyä neuvoa konsernin lakimieheltä tai paikallisilta lakimiehiltä, omalta esimieheltään tai konsernin lakiosastolta sääntöjen noudattamiseen ja eettiseen ohjeistoon liittyvissä asioissa.


Tietosuojakäytännöt ja datan hyödyntäminen

Data on arvokas resurssi ja sen merkitys kasvaa liiketoiminnassamme. Käyttäjädataa on suojeltava sen liikearvon turvaamiseksi ja tietosuojalainsäädännön noudattamiseksi. Tietosuoja on olennainen osa yritysvastuuta.  Tietosuoja voidaan nähdä kilpailuetuna tekemällä tietosuojasta ja turvallisuudesta tuotteidemme oletusominaisuuksia. Tietosuojasta huolehtiminen, avoimuus ja henkilötietojen käyttöön liittyvien vaihtoehtojen tarjoaminen loppukäyttäjillemme auttavat meitä rakentamaan luottamukseen perustuvan suhteen. Tietosuojasta huolehtiminen lisää brändimme arvoa digitaalisessa ekosysteemissä ja varmistaa, että datan hyödyntäminen kasvumme keskeisenä resurssina on turvattu.  

Tavoitteemme on datan käytön positiivisten vaikutusten lisääminen ja luottamuksellisen suhteen ylläpitäminen. Arvioimme olemassa olevien ja uusien tuotteidemme tietosuojavaikutuksia sekä seuraamme palautetta, jota saamme tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen. Toimintasuunnitelmaa ja suorituskykymittareita kehitetään parhaillaan, jolloin tämän osa-alueen suorituskyvystä voidaan raportoida vasta tulevaisuudessa.

Hallinnointiperiaatteemme

 • Käytössämme on hallituksemme hyväksymä tietosuojakäytäntö. Valvomme tietosuojakäytännön noudattamista ja raportoimme siitä.
 • Meillä on tietosuojaohjelma ja kohdennetut resurssit sen toteuttamiseen.
 • Tietosuoja ja -turvallisuus suunnitellaan osaksi kaikkia tuotteitamme ja toimintojamme (tietosuoja ja turvallisuus huomioidaan jo tuotekehityksen suunnitteluvaiheessa ja tarkastellaan aina kehitystoimien ja tuotteen elinkaaren arvioinnin yhteydessä).
 • Olemme laatineet ohjeita tietosuojaperiaatteiden noudattamista käytännössä.
 • Lisäämme työntekijöiden tietoisuutta koulutuksen ja verkkokoulutuksen avulla.
 • Osallistumme aktiivisesti vuoropuheluun viranomaisten, yliopistojen ja toimialaryhmien kanssa lisätäksemme tietoisuutta siitä, kuinka teknologian kehittyminen ja datan käyttö vaikuttavat yksilöiden oikeuksiin.

Lue lisää vastuullisuudestamme kohdasta Hyöty yhteiskunnalle.